Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale

Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej)
 • Zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Jankiewicz
 • E-mail: a.jankiewicz@koczala.pl
 • Telefon: 59 8574 348

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale
 • Adres: Zielona 2
  77-220 Koczała
 • E-mail: a.jankiewicz@koczala.pl
 • Telefon: 598574348

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale,  ul. Zielona 2, 77-220 Koczała. GBP zajmuje pomieszczenia na parterze budynku, do którego prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy, dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych lub starszych. Nie ma schodów, pętli indukcyjnych ani windy, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Dla osób na wózkach dostępne są jpomieszczenia na parterze z wyłączeniem magazynu w piwnicy. Obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Osoby korzystające z psów asystujących mogą z nimi wchodzić do GBP w Koczale.