ABC Czytelnika

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy Obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a\ okazać dowód osobisty

b\ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 1. Za czytelnika do lat 16 odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania , miejsca pracy lub szkoły.
 3. W czasie , gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.
 4. CZYTELNIK PRZYCHODZĄCY DO WYPOŻYCZALNI ZOSTAWIA WIERZCHNIE OKRYCIE I TECZKĘ LUB TORBĘ W KORYTARZU.

§2

 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale, przy ul. Zielonej 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych przeze mnie książek. Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystycznej publicznej. Dane będą przetwarzane przez okres 10 lat. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych.

§3

 1. WYPOŻYCZAĆ MOŻNA JEDNORAZOWO 5 KSIĄŻEK.
 2. KSIĄŻKI WYPOŻYCZA SIĘ  NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 DNI.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt. 2 i 3 , jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki , czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka . Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów.
 9. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu zwraca wypożyczone książki .

§4

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych  itp.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną , powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. ZA SZKODY WYNIKŁE Z ZAGUBIENIA , USZKODZENIA LUB ZNISZCZENIA KSIĄŻKI ODPOWIADA CZYTELNIK.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany ją odkupić lub za zgodą bibliotekarza dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości , przydatną dla biblioteki.

§6

 1. ZA PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł od woluminu za każdy rozpoczęty tydzień po terminie. W  uzasadnionych przypadkach, dyrektor  może zmniejszyć wysokość kary lub odstąpić od jej stosowania..Za  każde upomnienie biblioteka pobiera opłatę zgodną z kosztem jego wysłania.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń droga prawną.
 3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.

§7

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora biblioteki

§8

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe , pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Gminy w Koczale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są Czytelnikom do wiadomości przez ich umieszczenie na w wypożyczalni. Po upływie 60 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.

Koczała, 25.05.2018 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA